ArzaArza

biz hakdabiz hakda

TEC DIODE halkara gözleg we gözleg we gözellik enjamlaryny öndüriji bolup, dünýä müşderilerine ýokary derejeli ýöriteleşdirilen önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Bütin dünýäde giň aýak yzymyz bar.Biziň işimiz 100-den gowrak ýurtda ýerleşýär.Gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we marketing boýunça 280 işgärimiz bar.

kompaniýa_intr_ft

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Krýolipoliz hakda näme bilýärsiňiz?

  Fatagy azaltmak barada aýdylanda, aňyňyzda näme bolýar, sport bilen meşgullanýar ýa-da gurallara bagly?Liposuction ýaly ýagy azaltmak gurallarynyň köp görnüşi bar.Emma horlanmagyň täze usuly bar;Bu krolipoliz.(https://www. has invaziv usullar.Bu amal, çäkli täsir effekti bilen gysga möhletde howpsuz bolup görünýär we netijeler i ...

 • Täze ýyl arzanladyşy!

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly Täze ýyl gelýär, şonuň üçin T NEWZE ARYL BÖLÜMI hem gelýär.Bir ýylda Milli baýramçylyk, söýgüliler güni, goşa on bir söwda festiwaly, gara anna, Ro Christmasdestwo ýaly köp sanly festiwal bolýar, her gezek haýsydyr bir festiwal bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda elmydama arzanladyşlar bolar, ýöne Täze ýyl arzanladyşy gaty uly, sebäbi her kim isleýär öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin geçen aýdan peýdalanmak, şonuň üçin köp kompaniýalar ýa-da satyjylar satuwy köpeltmek üçin iň uly Täze ýyl arzanladyşyny üpjün eder.Täze maşyn saýlaýan bolsaňyz, bizi ýa-da başgalary saýlasaňyz, şübhesiz ...

 • 3-nji nesil diod lazer sowadyş ulgamy

  TEC sowadyjy bölegi 3-nji nesil diod lazer enjamy üçin 2pc TEC sowadyjy bölekleri bilen, hersiniň ululygy 1,5 * 6 sm, gaty uly TEC sowadyjy bölekleri we 1pc 1 däl-de 2pc: gaty çalt temperatura jogap.Kompressor sowadyjy bilen deňeşdirilende, TEC sowadyjy has çalt we temperatura gözegçilik has takyk.Işletmek üçin bir minutdanam az wagt gerek we çalt noldan aşak düşýär.2: Ses çykmaz, sebäbi süýşýän enjam ýok Sapphire 3-nji nesil diod lazer enjamy üçin 3 dürli ölçegli bejeriş maslahaty bar: uly maslahatlar 15 * 30mm, orta maslahatlar 15 * 15mm, sm ...

 • Bizde haýsy model bar?

  ALD1, APL1, APQ1, VR1 ADPL2, APL2, VADPL2, VAPL2 DPL2, PL2, VDPL2, VPL2 DPL3, PL3, VDPL3, VPL3 DPL4, PL4, VDPL4, VPL4 Bir söz bilen aýdylanda, köp funksiýaly maşynlarda hünärmen bolup bileris, diod birleşdirip bileris lazer tutawajy beýleki tutawaçlar bilen, 980nm tutawajyny beýleki tutawaçlar bilen birleşdirip bileris.1in1 modeli üçin bu ýeke funksiýaly maşyn.ALD1 göçme diod lazer enjamy, APL1 göçme IPL maşyn, APQ1 göçme ND YAG lazer maşyn, VR1 göçme 980nm lazer .ADPL2 göçme diod lazasy ...

 • CO2 fraksiýa lazerinden soňky bejergiňiz dogrymy?

  Salam ezizim, CO2 fraksiýa lazeri üçin käbir kliniki zatlary paýlaşanyma begenýärin.CO2 fraksiýa lazerinden soňky bejergiden soň aşakdaky ýaly amallar bar.Bejerilen ýeri süpürmäň.Scara yzy bejeriş prosesine kömek eder.Näsag 30 minutdan 3 sagada çenli dowam edýän deride ýanma duýgusyny başdan geçirer.Bejerilen ýere hoşboý ysly we konserwatiw nemlendiriji ulanyň.Bir-iki günden soň eritema ýuwaş-ýuwaşdan garaňky güneşli görnüş bilen çalşyrylar.1) Düwürtikde dowam etjek deride ýanma duýgusyny başdan geçirersiňiz ...