Biz hakda

TEC DIODE halkara gözleg we gözleg we gözellik enjamlaryny öndüriji bolup, dünýä müşderilerine ýokary derejeli ýöriteleşdirilen önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Bütin dünýäde giň aýak yzymyz bar.Biziň işimiz 100-den gowrak ýurtda ýerleşýär.Gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we marketing boýunça 280 işgärimiz bar.

biz hakda

Önümlerimiz

Gözellik pudagynda innowasiýa önümleriniň giň toplumyny gözleýäris we ösdürýäris.
Önümimiz çyzgysy diod lazerli saç aýyrmak ulgamyny, IPL, E-ýagtylyk ulgamyny, SHR çalt saç aýyrmak ulgamyny, Q-wyklýuçatel 532nm 1064nm 1320nm lazer ulgamyny, fraksiýa CO2 lazer ulgamyny, kriolipoliz siňdiriş ulgamyny, şeýle hem köp wezipeli gözellik maşynlaryny öz içine alýar.

önümimiz
önümimiz
önümimiz

Custöriteleşdirilen önüm

Häzirki wagtda barha köp müşderi elýeterli we henizem hünär standartyna laýyklykda öndürilen we öz wagtynda gowşurylan ýöriteleşdirilen önümleri isleýär.Bu garaşmalary ýerine ýetirmek üçin TEC DIODE ýokary çeýeligi bolan önümleri öndürýär we sargyt, ösüş, önümçilik we eltip bermekden tutuş prosesi dolandyrýar.
TEC DIODE eýýäm iň soňky önümçilik usullaryna täzelendi.Netijede, çeýeligi we tizligi ep-esli gowulaşdyryp bileris we şeýlelik bilen müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryp bileris.

Biziň ynanjymyz

Dünýä müşderilerine howpsuz we täsirli enjamlary we hyzmatlary bermäge çalyşýarys.Muny üpjün etmek üçin, işimizi gowulandyrmaga gönükdirilendiris;her bir işimizde aç-açanlyk bilen işlemekde;we gözellik pudagyna gatnaşýanlaryň hemmesiniň pikirlerini diňlemekde.Ahyrky ulanyjydan başlap, gözelligi üpjün edijilere çenli hemmeler bilen bilelikde işlemek arkaly biziň maksadymyz, hemme ýerdäki adamlaryň innowasiýa bejergisine we ýokary hilli gözellige elýeterliligini üpjün etmek.
Bu bize itergi berýän zat we wada berýän zadymyz şu.

biz hakda

Hyzmatymyz

Iň ýokary hil

TEC DIODE täze çemeleşmeler we gözleg işlerine, innowasiýa we hil gözegçiligi bilen müşderiler üçin peýdalary döredýär.Köp ugurlarda önümleri gowulandyrmagyň ýollaryny tapdyk.Tehnologiýa bolan höwesimiz bilen, standartlary kesgitleýäris we müşderilerimiz üçin ýokary hilli we ygtybarly önümleri öndürýäris.Müşderilerimiz bilen bilelikde ýüzbe-ýüz bolýan köp kynçylyklary çözýäris.

Satuw hyzmatlaryndan soň

Müşderileriň uzak möhletli üstünligi, edýän ähli işlerimiziň esasyny düzýär.Satuwdan soňky global hyzmatymyz gije-gündiziň dowamynda.TEC DIODE satuwdan soň hünärmen we höwesli adamlar kepillik möhletiniň içinde ýa-da ondan soňky gündelik tehniki kynçylyklar üçin dogry we wagtynda hyzmat eder.
Haçan we nirede bolsaňam